Keskusrikospoliisi

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Käyntiosoite: Jokiniemenkuja 4, 01370 Vantaa
Postiosoite: PL 285
01301 VANTAA

ma-pe 08.00-16.15

Puh 0295 480 141 (vaihde)
Faksi (09) 273 2123

Kansainväliset yhteistyökanavat

Europol

Europol on Euroopan unionin lainvalvontavirasto, jonka tehtävänä on tukea jäsenvaltioita vakavan kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa. Se toteuttaa tehtäväänsä tuottamalla rikollisuustietoa ja -analyyseja operatiivisen ja strategiseen käyttöön, tarjoamalla jäsenmaille yhteistyöfoorumin sekä antamalla niille asiantuntijapalveluja rikosten ennalta ehkäisyssä ja tutkinnassa. Europol ylläpitää kattavia tietokantoja kansainvälisen rikollisuuden eri sektoreilta. Nämä ovat jäsenmaiden käytettävissä ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä.

Europol sijaitsee Haagissa Alankomaissa. Sen palveluksessa on noin 800 työntekijää, joiden lisäksi virastossa työskentelee noin 145 eri maiden lainvalvontaviranomaisten yhdyshenkilöä. Europolin yhteistyöverkostoon kuuluu EU-maiden lisäksi useita EU:n ulkopuolisia valtioita ja lainvalvontaorganisaatioita.

Europolin kansallisena yksikkönä Suomessa toimii Keskusrikospoliisi. Suomella on Europolissa neljä yhdyshenkilöä, kaksi poliisista, yksi Tullista ja yksi Rajavartiolaitoksesta.

Europolin kotisivu

Interpol

Kansainvälinen rikospoliisijärjestö Interpol on maailmanlaajuinen järjestö, jonka tehtävänä on toteuttaa mahdollisimman laajaa yhteistoimintaa jäsenvaltioiden rikospoliisiviranomaisten välillä. Interpolilla on tällä hetkellä 190 jäsenvaltiota. Niiden välillä toimii tehokas suojattu tietoverkko mm. kansainvälisistä etsintäkuulutuksista tiedottamista sekä oikeus- ja virka-apupyyntöjen välittämistä varten. Interpolin tiedonvälityskanava I-24/7 mahdollistaa myös eräiden kansainvälisten tietokantojen suorakäytön.

Interpolin pääsihteeristö sijaitsee Ranskan Lyonissa, missä työskentelee noin 350 henkilöä. Pääsihteeristö koordinoi mm. erilaisia rikostorjuntaprojekteja sekä järjestää koulutusta. Interpolin Suomen kansallisena keskuksena toimii Keskusrikospoliisi.

Interpolin kotisivu
Interpolin Infra-Red -operaatio 2010

Schengen-yhteistyö

Schengenin sopimusten tarkoituksena on mahdollistaa ihmisten vapaa liikkuminen Schengen-alueella. Se toteuttaa omalta osaltaan EU:n tavoitetta luoda sisämarkkinat, joilla ihmiset, tavarat, palvelut ja pääomat voivat liikkua vapaasti yli rajojen. Schengenin sopimusten myötä jäsenvaltioiden henkilöliikenteen valvonta painottui Schengen-alueen ulkorajoille ja säännölliset henkilötarkastukset Schengen-alueen sisärajoilta poistettiin.

Sisärajatarkastusten lakkauttaminen lisäsi rikollisten toimintamahdollisuuksia ja edellytti nopeaa ja varmaa tietojen vaihtoa Schengen-valtioiden välillä. Valvontaviranomaisten toiminnan helpottamiseksi perustettiin tietojärjestelmä (Schengen Information System SIS), johon jäsenmaat tallettavat tietoja mm. varastetuista tavaroista, etsintäkuulutetuista henkilöistä, ajoneuvoista ja kadonneista asiakirjoista.

Suomessa Keskusrikospoliisi vastaa kansallisen tietojärjestelmän ylläpidosta. Schengen-sopimuksen mukainen kansallinen keskus Suomessa on Keskusrikospoliisin SIRENE-toimisto, jonka kautta tapahtuu myös järjestelmään syötettävien tietojen kansallinen valvonta sekä Schengen-kuulutusten lisätietojen välittäminen.

Eurojust

Eurojust on vuonna 2002 perustettu Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö, jonka tarkoituksena on edistää jäsenvaltioiden tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten yhteistyötä rajat ylittävän ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Eurojustista on hyötyä erityisesti tapauksissa, joissa rikostutkinta ulottuu useamman kuin yhden valtion alueelle. Sen piirissä voidaan sopia mm. koordinoiduista tutkintamenettelyistä sekä vauhdittaa oikeusapupyyntöjen käsittelyä. Tarvittaessa Eurojust järjestää eri valtioiden viranomaisten välisiä koordinaatiokokouksia.

Eurojustilla on toimivalta pyytää jäsenvaltioita ryhtymään tutkinta- tai syytetoimiin rikosasiassa tai perustamaan yhteisen tutkintaryhmän rikoksen selvittämiseksi. 

Eurojust toimii Haagissa Alankomaissa. Kukin EU:n jäsenvaltio nimittää Eurojustiin oman edustajan. Kansalliset jäsenet ovat pääsääntöisesti korkeassa asemassa olevia kokeneita syyttäjiä tai tuomareita. Suomen edustaja on syyttäjä. Hänen apunaan toimii o.t.o.-periaatteella Keskusrikospoliisin henkilöstöön kuuluva poliisiyhdysmies.

Eurojustin kotisivu

European Judicial Network (EJN)

Euroopan rikosoikeudellinen verkosto EJN on kansainvälisestä rikosoikeusavusta vastaavien oikeusviranomaisten muodostama yhdyshenkilöiden verkosto. Sen tehtävänä on edistää EU-maiden yhteistyötä rikosasioissa luomalla suorat yhteydet jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välille. EJN:n kautta voidaan esimerkiksi tehdä oikeusapupyyntöjen edellytyksiä koskevia tiedusteluja ja kyselyjä toisen valtion rikos- ja prosessilainsäädännöstä sekä jouduttaa viivästyneiden asioiden käsittelyä.

EJN:n kotisivu

Itämeren alueen rikostorjuntaelin

Task Force on Organised Crime in the Baltic Sea Region on Itämeren alueen maiden pääministereiden 1996 perustama työryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa alueen 11 maan yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi mm edistämällä tiedonvaihtoa sekä oikeudellista-, koulutus- ja tutkimusyhteistyötä.

Yhteistyön ylimpänä poliittisena hallintoelimenä on kahdesti vuodessa kokoontuva Task Force, jonka muodostavat Itämeren alueen maiden pääministereiden henkilökohtaiset edustajat.

Task Force:n operatiivisesta yhteistoiminnasta vastaa Operative Committee - OPC. Sen toimintaan osallistuvat poliisi, tulli- ja rajavartioviranomaiset sekä jossain määrin myös syyttäjälaitokset. OPC:n tehtävänä on suosittaa Task Force:lle yhteisiä soveltuvia toimenpiteitä, vastata käynnissä olevien ja suunniteltujen operatiivisten toimenpiteiden implementoinnista sekä toimia monialaisena opera-tiivisten asioiden asiantuntijaelimenä.

Pääasialliset rikollisuuden muodot, joihin yhteistoiminta kohdistuu, ovat huumausainerikollisuus, laiton maahanmuutto ja ihmissalakuljetus, anastettujen ajoneuvojen ja korkeasti verotettujen tuotteiden salakuljetus, kansainväliset rikollisliigat, tietoverkkorikokset, ympäristörikokset, terrorismi sekä rahanpesu. Kutakin rikollisuuden muotoa varten on perustettu asiantuntijatyöryhmät, joiden toiminnasta jokin 11 jäsenmaasta on vetovastuussa. Suomi vastaa alueen rahanpesun torjuntaan liittyvästä yhteistyöstä.

Keskusrikospoliisin Kansainvälinen osasto vastaa Task Force -toiminnan kansallisesta koordinoinnista.Takaisin | Tulosta sivu


Share

Hae sivustolta: